Homes will become our universe

Some time ago, Orange has launched in Romania, right at EFdeN house, Orange Home for housing through the “You can travel anywhere without leaving home” campaign, which made me wonder a little about how we live in the future. These predictions by Ray Kurzweil (Google’s futurologist) give us a picture of a possible scenario.

I think the time we spend at home in 2030 will be around 80%

This future that we will spend almost all the time in our homes is not one that I like, but I think it is an inevitable future. Today we spend 50% of our time in houses and the rest of the time we spend on:

 • work – will be moved home via VR (Virtual Reality)
 • transport – will be drastically reduced due to the efficiency and decrease of the need of mobility, but will remain for meetings with friends, family or new experiences
 • shopping – will move online, see Amazon’s purchase of Whole Foods
 • education – all online, MOOC are the future of education and robots who will do home-schooling are already a reality
 • entertainment –  meaning parks, clubs, pools, restaurants, things you can’t do at home
 • tourism –  we will travel more due to cheaper transportation, that’s the good part

Just as social media has taken over our universe, attention and time, is already considered a dependency, VR (Virtual Reality) will be an even more dangerous trend, to which we will become even more addicted to. We will be able to be the masters of the worlds we can create, and we will not want to get out of this ideal and easy world that we can control.

How will this trend influence how we design, build and live

What we can do in terms of the built environment is to design and build suitable housing for such user behavior, which, in one way or another, will bring communities closer. This means that besides a co-working space, a home should become a friendships space.

At least 2 families, adults + children, must be able to spend time together and this will be translated into larger livingroom+ diningroom + entertainment areas, and the bedrooms surfaces will be reduced to an usable and comfortable minimum.

Larger spaces mean higher costs, and inside cities, this would be very expensive. In big cities, the cost of living is already exorbitant. The consequence of the fact that we no longer have to get out of the house to work is that we no longer need to live inside the city, and that opens up a potential new urbanization stage of the planet. At this moment, half of the planet’s population lives in cities, taking up only 2% of the planet’s dry surface.

Today there are 7.4 billion people on the planet, and by 2030 there will be another 1.2 billion, which means almost double the size of Europe’s population today.

Due to climate change and global warming, a walk to the park will become a walk to the mall, where climatic conditions are optimal. At the mall you have access to almost anything you want, it is a place for all ages and needs, and this behavior can already be noticed. Even if it is sad to imagine a world that is shared between home and mall, it is currently the most likely future.

Locuințele vor deveni universul nostru

Acum ceva timp Orange a lansat în România, chiar la casa EFdeN, Orange Home pentru locuințe prin campania ”Poți călători oriunde fără să pleci de acasă”, lucru care m-a pus puțin pe gânduri referitor la modul în care vom locui în viitor. Aceste predicții ale lui Ray Kurzweil (futurologul Google) ne conferă o imagine a unui posibil scenariu.

Cred că timpul pe care îl vom petrece acasă în 2030 va tinde spre 80%

Viitorul acesta pe care îl vom petrece aproape tot timpul în locuințe nu este unul care să îmi placă, dar cred că este un viitor inevitabil. Astăzi 50% din timp îl petrecem în locuințe, restul timpului îl petrecem pentru:

 • muncă – va fi mutat acasă prin VR (Realitatea Virtuală)
 • transport – va fi drastic redus datorită eficienței și a scăderii nevoii de mobilitate, va rămâne pentru întâlniri cu prietenii, familia sau experiențe noi
 • cumpărături – se mută online, vezi achiziția Whole Foods de către Amazon
 • educație – tot online, MOOC sunt viitorul educației, iar roboțeii care vor face home-schooling sunt deja o realitate
 • entertainment, adică parc, club, piscină, resturant, lucruri pe care nu le poți face acasă la fel
 • turism, vom  călători mai mult odată cu ieftinirea transportului, asta este partea bună

Așa cum social media ne-a acaparat universul, atenția și timpul, fiind deja este considerat o dependență, VR-ul (Realitatea Virtuală) va fi un curent și mai periculos de care vom deveni și mai dependenți. Vom avea posibilitatea să fim stăpânii lumilor pe care le putem crea și nu vom dori să ieșim din această lume ideală și facilă, pe care o controlăm.

Cum va influența acest trend modul în care proiectăm, contruim și trăim

Ce putem face, din punct de vedere al mediului construit, este să proiectăm și construim locuințe adecvate pentru un astfel de comportament al utilizatorului și care, sub o formă sau alta, să aducă comunitățiile mai aproape. Asta înseamnă că pe lângă un spațiu de co-working space, acasă ar trebui să devină și un frienships space.

Cel puțin 2 familii, adulți + copii trebuie să poată petrece timp împreună, iar asta se va traduce în spații mai mari pentru living + dining + spațiu de entertainment, iar suprafața dormitoarelor va fi redusă la un minim util și confortabil.

Spații mai mari înseamnă costuri mai mari, iar în orașe acest lucru ar fi foarte scump. În marile orașe deja costul locuirii este exorbitant. Consecința faptului că nu mai trebuie să ieșim din casă ca să muncim este că nu mai trebuie să mai stăm neapărat la oraș, iar asta deschide o potențială nouă etapă de urbanizare a planetei. În acest moment jumătate din populația planetei trăiește în orașe care ocupă doar 2% din suprafața uscată a planetei.

Astăzi sunt 7.4 miliarde oameni pe planetă, iar până în 2030 vor mai apărea 1.2 miliarde, asta înseamnă aproape dublu față de cât este astăzi populația Europei.

Din cauza schimbărilor climatice și a încălzirii globale, ieșitul în parc se va schimba cu ieșitul la mall, acolo unde condițiile climatice sunt optime. La mall ai acces la aproape orice îți dorești, este un loc pentru toate vârstele și nevoile, iar acest comportament se poate observa deja. Chiar dacă este trist să ne imaginăm o lume care se împarte între acasă și mall, acesta este în acest moment cel mai probabil viitor.